NOWOŚCI

W tym dziale zamieszczamy najnowsze oraz najbardziej popularne
oferty szkoleń

Zapraszamy na szkolenia Rad Pedagogicznych, szkolenia pracowników oświaty, klientów indywidualnych oraz pracowników firm i instytucji
nie związanych z oświatą.

OFERTA

Temat:Rozwiązania prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zakres tematyczny: Omówienie zapisów kodeksu karnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
Rekomendacja tematu:  17 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września br. w sprawie procedury „Niebieskie  Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które przewiduje podejmowanie szeregu działań przez przedstawicieli oświaty w ramach opisanej procedury. Z punktu widzenia zwiększenia ochrony
i bezpieczeństwa uczniów – ofiar przemocy wydaje się istotne zapoznanie pracowników oświaty z wyżej wymienionymi procedurami i zapisami prawa

Temat:  Prawna ochrona praw osób wykonujących zawód nauczyciela.

Zakres tematyczny: Czy ze względu na wykonywanie zawodu nauczyciela osoby podlegają jakiejś szczególnej ochronie prawnej ?, Omówienie zapisu art. 63 ustawy KN, zapisy kodeksu cywilnego, aspekty procesowe spraw o ochronę dóbr osobistych, problematyka odpowiedzialności cywilno-prawnej osób poniżej i powyżej 13 roku życia, odpowiedzialność ustawowa nauczyciela wynikająca z art.6 ( zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę )

Rekomendacja tematu:  W coraz większym zakresie przepisy prawa zobowiązują nauczycieli do podejmowania działań dotyczących różnych sfer życia dziecka , nie tylko tych związanych z realizacją programu nauczania. Działania te, nie muszą, ale mogą, rodzic spięcia na linii nauczyciel – rodzic, nauczyciel – uczeń. Wydaje się istotne wyposażenie pracowników oświaty w niezbędną wiedzę w tym zakresie.

Temat:  Sytuacja dziecka krzywdzonego. Rola szkoły, nauczycieli, wychowawców

Zakres tematyczny: formy krzywdzenia dzieci, psychologiczny portret dziecka krzywdzonego, jak rozpoznać symptomy ?, główne zadania szkoły w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci, skuteczność podejmowanych działań, inne instytucje wspierające szkołę w przeciwdziałaniu krzywdzeniu dzieci.

Rekomendacja tematu:  temat istotny społecznie ze względu na poważne skutki jakie w psychice dziecka może spowodować „ bycie krzywdzonym”

Temat:  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres tematyczny: 1 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie  MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, które rozszerza zakres podmiotowy świadczonej w szkole publicznej przez nauczyciela pomocy. Zgodnie z definicją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawartą w opracowaniu MEN, działaniami objęta będzie bardzo szeroka kategoria uczniów począwszy od uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów
z upośledzeniem w stopniu lekkim, uczniów niewidomych, słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym porażeniem mózgowym, uczniów przewlekle chorych, uczniów niedostosowanych i zagrożonych niedostosowaniem, uczniów
z ADHD, uczniów z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, uczniów
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), uczniów z trudnościami adaptacyjnymi,
aż po uczniów wybitnie zdolnych. 
 

Rekomendacja tematu:  Wydaje się bardzo ważne, aby zapoznać nauczycieli z charakterystykami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Temat:  Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole
w świetle obowiązującego prawa. Wymagane dokumenty prawne.

Zakres tematyczny: Dla kogo tworzy się Zespół ? Na podstawie jakiego dokumentu dyrektor tworzy Zespół ? Jak najlepiej zorganizować pracę Zespołów ? Kogo i na podstawie jakiego dokumentu powołać
na koordynatora Zespołu ? Jak tworzyć Plan Działań Wspierających ?
Jaki zakres danych powinna zawierać Karta Indywidualnych Potrzeb
Ucznia ? Jak powinna wyglądać informacja pisemna skierowana
do rodziców o podjętych przez Zespół ustaleniach w zakresie form, sposobów i okresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ? Jak powinien wyglądać obieg i archiwizacja dokumentów wyżej wymienionych?

Rekomendacja tematu:  1 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach
i placówkach, które rozszerza zakres przedmiotowy i podmiotowy świadczonej w szkole publicznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na dyrektora oraz kadrę pedagogiczną szkół w zakresie tworzenia dokumentacji. Już dziś można stwierdzić, że panuje w tym zakresie pewien chaos informacyjny
i organizacyjny, a placówki, które już wdrożyły zapisy rozporządzenia
( przedszkola, gimnazja ) mają szereg wątpliwości w tym zakresie.
Temat: Bezpieczeństwo Ucznia w Szkole / Placówce Oświatowej
Zakres tematyczny : Szkolenie porusza kwestię m.in. regulacji prawnych
z zakresu bezpieczeństwa ucznia w szkole,
procedur postępowania wobec uczniów pełnoletnich, zasad bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz postępowanie w razie wypadku, odpowiedzialności nauczyciela - wychowawcy za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu sprawowania opieki nad uczniem- wychowankiem.
Rekomendacja tematu: Bezpieczeństwo życia i zdrowia każdego człowieka jest naistotniejszym elementem funkcjonowania w społeczeństwie.
W środowisku oświatowym ten problem jest jeszcze bardziej istotny
ze względu na specyfikę pracy nauczyciela - opiekuna który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
Szkolenie ma na celu uświadomienie oraz wskazanie elementów,
które mają znaczny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa
a także konsekwencji jakie ponosi nauczyciel - wychowawca
w przypadku niedopilnowania ucznia-wychowanka.

Ceny za przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej
ustalamy indywidualnie z każdą placówką