Szkolenia Rad Pedagogicznych i nie tylko

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oświaty do skorzystania
z oferty szkoleń Rad Pedagogicznych.

Szkolenia prowadzone są przez wykładowców posiadających doświadczenie zawodowe, odpowiednio przygotowanych do realizacji tego typu form szkolenia.

Niektóre tematy szkoleń realizujemy również dla rodziców i grup zorganizowanych spoza systemu oświaty.

Staramy się na bieżąco uaktualniać naszą ofertę tak aby ułatwić
oraz wspomóc Państwa w spełnianiu nałożonych na Was obowiązków.

Najnowsze szkolenia dostępne w dziale NOWOŚCI.

OFERTA

1
Trening negocjacyjny - wprowadzenie w podstawowe zasady
oraz uzyskanie doświadczeń umożliwiających efektywną
i partnerską współpracę w zespole
2
Komunikacja werbalna i niewerbalna, zasady negocjacji
i mediacji, podstawy socjoterapii.
3
Kształtowanie samoświadomości, autoprezentacji, nawiązywanie
i podtrzymywanie kontaktu, empatii i sposoby jej wyrażania, radzenie sobie z konfliktami, lękiem, niską samooceną.
4
Rola szkoły w przeciwdziałaniu narkomanii.
5
Szkolenia połączone z warsztatami z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
w szczególności narkomanii ( szkolenie dostosowane do problemu danego środowiska )
6
Wybrane zagadnienia z psychologii uzależnień ( narkotyki ) - osobowość, potrzeby, ucieczka przed emocjami, aspekty psychologiczne, obraz świata...Jak radzić sobie w tym świecie ?
7
Przemoc - skala problemu, mechanizmy powstawania przemocy, ofiara i kat, praca z dzieckiem - ofiarą przemocy, praca z rodziną.
8
Źródła agresji nieświadomej tkwiące w postawie nauczyciela, jego wpływ na zachowanie i postawę ucznia ( wyniki nauczania )
a w dalszej perspektywie na życie rodzinne nauczyciela.
9
Typy klientów ( np. rodziców, petentów itp. ) a problemy zachowawcze - postawy rozszczeniowe, lękowe, itp. Sposoby radzenia sobie z nimi przez pracowników. Wspomaganie rozwiązywania problemów.
10
Postawy dorosłych wobec dzieci. Rozsądne stawianie granic. Rodzaje i sposoby rozpoznawania uczuć oraz propozycje rozwiązywania problemów i konfliktów w domu ( szkolenie dla rodziców ).
11
Psychologiczne podstawy gospodarowania zasobami ludzkimi - dobór kard.
12
ABC współpracy z rodzicami w szkole, w środowisku lokalnym.
13
Uczerń trudny wychowawczo - co robić aby nie zniszczyć młodego człowieka a pomóc mu odkrywać w sobie wartości akceptowane społecznie.
14
Złość - jak sobie z nią radzić ?
15
Agresja w szkole i w rodzinie - jak przeciwdziałać ?
16
Dzieci osób uzależnionych - narkotyki. Jak pomagać ?
17
Przemoc seksualna - jak jej przeciwdziałać ?
18
Samotność w szkole drogą do uzależnień ( narkotyki, alkohol, Internet itp.)
19
Miłość - wszystko o tym aby jej nie zniszczyć, jak się do niej przygotować ?
20
Kierowanie i zarządzanie klasą - nauczyciel który wie i działa.
21
Źródła uzależnień i sposoby przeciwdziałąnia ( warsztaty )
22
Aktywne słuchanie - co tak naprawdę mówi do nas uczeń ( wołanie o pomoc )
23
Trudny uczeń - ale czy napewno ?
24
Przemoc emocjonalna.
25
Przemoc seksualna.
26
Przemoc - panel - jak przeciwdziałać ?
27
Etyka zawodu nauczyciela - czy wiesz już wszystko ?
28
Formy pomocy rodzinie przemocowej - jak pomóc aby nie zranić ?
29
Społeczne uwarunkowania uzależnień.
30
Relaksacja - Szulca Momona itp.
31
Współuzależniony - narkotyki, alkohol.
32
Uzależnienia.
33
Kobieta ofiarą przemocy w rodzinie.
34
Przemoc rówieśnicza.
35
Narkomania - uwarunkowania psychologiczne i społeczne.
36
Przyczyny agresji - jak przeciwdziałać ?
37
Dzieci z rodzin patologicznych ( narkomania, alkohol ) jak im pomagać ?
38
Szkoła dla rodziców kochających swoje dzieci - praca całej rodziny.
39
Fobie - jak je zwyciężać ?
40
Zaburzenia odżywania.
41
Zaburzenia snu.
42
Anoreksja i bulimia.
43
Jak radzić sobie z agresją ?
44
Niechciane uczucia - 10 uczuć których się wstydzimy.
45
Rodzina uzależniona - lęki jako droga do narkomanii.
46
W co grają nauczyciele ? Czy wiesz, że możesz nieświaomie manipulować uczniem ?
47
Przemoc w rodzinie - znamiona.
48
Trudny klient - trudny rodzic.
49
Komunikacja - czy inni mnie rozumieją ?
50
Matematyka płci.
51
Negocjacje - gra czy porozumienie ?
52
Mowa ciała a negocjacje.
53
Profilaktyka narkomanii - fikcja czy rzeczywistość ?
54
Kryzysy w rodzinie, szkole, uczuciach, ze sobą.
55
Szntaż emocjonalny.
56
Strategia rozwiązywania problemów społecznych.
57
Metody relaksacji - praca nad sobą i rodziną, szkołą.
58
Analiza osobowości na podstawie wyglądu i mowy ciała.
59
Autoprezentacja.
60
Zasady wizażu.

Ceny ustalane indywidualnie z każdą placówką