Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas tematyką szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenia prowadzimy w formie online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub w formie stacjonarnej.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 14.2 ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy ( Dz. U. 1983 Nr 35 poz.163 ) koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.


SZKOLENIE PODSTAWOWE – kierowane do nowo wybranych ZSIP

Czas trwania: 16 h lekcyjnych ( istnieje możliwość odbycia 8h szkolenia w formie samokształcenia kierowanego na podstawie przekazanych materiałów połączonego z 8 h seminarium )

Cena: 220 zł /os. ( przy grupie minimum 15 osobowej ) – koszt szkolenia pokrywa pracodawca

 1. Uprawnienia i zadania ZOZ w zakresie warunków pracy, BHP i przestrzegania pracowniczego prawa pracy
 2. Rola, zadania i uprawnienia ZSIP wynikające z ustawy o SIP
 3. Programowanie i organizacja pracy ZSIP, zobowiązania wobec ZOZ
 4. Wybrane zagadnienia ochrony pracy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy
 5. Metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy
 6. Obowiązki zakładu pracy wobec Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy
 7. Wytyczne do działalności ZSIP w szkołach i placówkach oświaty i wychowania
 8. Procedura postępowania powypadkowego
 9. Relacje pomiędzy ZSIP a szkolną służbą BHP
 10. Struktura organizacyjna koordynacji SIP w strukturze organizacyjnej ZNP
 11. Zakładowa Księga Zaleceń i Uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
 12. Niezbędność funkcjonowania ZSIP w szkole – placówce

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – kierowane zarówno do nowo wybranych ZSIP jak również pełniących rolę ZSIP przez kolejną kadencję

Czas trwania: ok 5 h zegarowych na każdy ze wskazanych poniżej tematów

Cena: 50 zł /os. ( przy grupie minimum 20 osobowej ) – koszt szkolenia pokrywa pracodawca

Tematyka szkoleń specjalistycznych:

 1. Rola, zadania i uprawnienia SIP w zakresie warunków pracy, BHP, przestrzegania pracowniczego prawa pracy, jak rozwiązywać skargi pracownicze.
 2. Procedura postępowania powypadkowego – protokół powypadkowy – warsztaty.
 3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – warsztaty.
 4. Przeglądy techniczne – „Zakładowa Księga Zaleceń i Uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” – warsztaty
 5. Sporne sprawy wynikające z dotychczasowej pracy SIP – metody kontroli ochrony pracy – warsztaty.
 6. Praktyczne wskazówki dla SIP w sprawach wynikających z ustawy o systemie oświaty    i Karty Nauczyciela.
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.
 8. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
 9. Mobbing, dyskryminacja, ostracyzm w stosunkach pracy.
 10. Umowy o pracę oraz nieprawidłowości w ich zawieraniu i rozwiązywaniu
 11. Czas pracy i urlopy pracownicze – zmiany w KN i KP
 12. Reforma oświaty i związane z nią zmiany w KN.
 13. Choroby zawodowe i problem ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą – teoria a praktyka.
 14. Kryteria oceny i samooceny ZSIP na podstawie ustaleń OIP.
 15. Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy – szkolenia w dziedzinie bhp oraz uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych prac.
 16. Stan Higieniczno – Sanitarny Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych. Wskazówki praktyczne dla SIP.
 17. BHP podczas wyjść i wycieczek organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży.
 18. Czas pracy pracowników placówek oświatowych.
 19. Społeczna Inspekcja Pracy w szkole / placówce oświatowej.
 20. Pracownicze dylematy w czasie pandemii.
 21. Trudne rozmowy. Pracodawca, pracownik – SIP.
 22. Jak pomagać aby nie dać się wypalić zawodowo. Stres w dobie pandemii.