Szkolenie okresowe – stanowiska Administracyjno-biurowe

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadzane jest w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Program szkolenia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 • postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audiowizualny i inne urządzenia biurowe;
 • postępowanie w razie wypadków, w tym uczniów i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), zasady ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zapamiętaj ! Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.


W przypadku dodatkowych pytań lub dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowy szczecin@oupis.pl

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia | w przypadku grupy zorganizowanej szkolenia przeprowadzane są w siedzibie zamawiającego |

Cena szkolenia*:

40 zł brutto / os.

* cena dotyczy pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przypadku pozostałych osób cena ustalana jest indywidualnie

Serdecznie zapraszamy !