Szkolenie okresowe – Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium połączonego z samokształceniem kierowanym lub w formie samokształcenia kierowanego.

Cel szkolenia:

Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności, w zakresie:

 • oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki;
 • organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników);
 • problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Zapamiętaj ! Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.


W przypadku dodatkowych pytań lub dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowy szczecin@oupis.pl

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego lub w formie łączonej (8 godzin seminarium + 8 godzin samokształcenia kierowanego)

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia

Cena szkolenia*:

90 zł brutto / os.

* cena dotyczy pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przypadku pozostałych osób cena ustalana jest indywidualnie

Serdecznie zapraszamy !