Szkolenia okresowe

Zgłoszenia na szkolenia okresowe przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowo szczecin@oupis.pl

Czas trwania: uzależniony od rodzaju stanowiska pracy

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Cena szkolenia: uzależniona od stanowiska pracy

Serdecznie zapraszamy !


Przypominamy

Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeprowadzane w celu zaktualizowania i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP. Szkolenia w zależności od stanowiska pracy powinny być przeprowadzane w formie instruktażu, seminarium, kursu lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
  • poznanie przepisów oraz zasad bhp pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp;
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenie okresowe odbywają:


Częstotliwość szkoleń BHP

bhp terminy szkoleń

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Odpowiedzialność wykroczeniowa
„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”