Szkolenie okresowe – stanowiska Inżynieryjno-Techniczne

Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium połączonego z samokształceniem kierowanym lub w formie samokształcenia kierowanego.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Program szkolenia:

 • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 • kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne);
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej);
 • ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu;
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zapamiętaj ! Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.


W przypadku dodatkowych pytań lub dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowy szczecin@oupis.pl

Czas trwania:

16 godzin lekcyjnych

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego lub w formie łączonej (8 godzin seminarium + 8 godzin samokształcenia kierowanego)

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia

Cena szkolenia*:

do uzgodnienia

Serdecznie zapraszamy !