Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas tematyką szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenia prowadzimy w formie online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams lub w formie stacjonarnej.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 14.2 ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy ( Dz. U. 1983 Nr 35 poz.163 ) koszty związane z działalnością społecznej inspekcji pracy ponosi zakład pracy.


SZKOLENIE PODSTAWOWE – kierowane do nowo wybranych ZSIP

Czas trwania: 16 h lekcyjnych ( istnieje możliwość odbycia 8h szkolenia w formie samokształcenia kierowanego na podstawie przekazanych materiałów połączonego z 8 h seminarium )

Cena: 240 zł* /os. ( przy grupie minimum 15 osobowej ) – koszt szkolenia pokrywa pracodawca

*cena dotyczy szkolenia 8 godzinnego z materiałami do dalszego samokształcenia

 1. Uprawnienia i zadania ZOZ w zakresie warunków pracy, BHP i przestrzegania pracowniczego prawa pracy
 2. Rola, zadania i uprawnienia ZSIP wynikające z ustawy o SIP
 3. Programowanie i organizacja pracy ZSIP, zobowiązania wobec ZOZ
 4. Wybrane zagadnienia ochrony pracy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy
 5. Metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy
 6. Obowiązki zakładu pracy wobec Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy
 7. Wytyczne do działalności ZSIP w szkołach i placówkach oświaty i wychowania
 8. Procedura postępowania powypadkowego
 9. Relacje pomiędzy ZSIP a szkolną służbą BHP
 10. Struktura organizacyjna koordynacji SIP w strukturze organizacyjnej ZNP
 11. Zakładowa Księga Zaleceń i Uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
 12. Niezbędność funkcjonowania ZSIP w szkole – placówce

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – kierowane zarówno do nowo wybranych ZSIP jak również pełniących rolę ZSIP przez kolejną kadencję

Czas trwania: w zależności od tematyki szkolenia ( od 3-5h zegarowych )

Cena: 70 zł /os. ( przy grupie minimum 30 osobowej ) – koszt szkolenia pokrywa pracodawca

Tematyka szkoleń specjalistycznych:

 1. Rola, zadania i uprawnienia SIP w zakresie warunków pracy, BHP, przestrzegania pracowniczego prawa pracy, jak rozwiązywać skargi pracownicze.
 2. Procedura postępowania powypadkowego – protokół powypadkowy – warsztaty.
 3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – warsztaty.
 4. Przeglądy techniczne – „Zakładowa Księga Zaleceń i Uwag Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” – warsztaty
 5. Sporne sprawy wynikające z dotychczasowej pracy SIP – metody kontroli ochrony pracy – warsztaty.
 6. Praktyczne wskazówki dla SIP w sprawach wynikających z ustawy o systemie oświaty    i Karty Nauczyciela.
 7. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.
 8. Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
 9. Mobbing, dyskryminacja, ostracyzm w stosunkach pracy.
 10. Umowy o pracę oraz nieprawidłowości w ich zawieraniu i rozwiązywaniu
 11. Czas pracy i urlopy pracownicze – zmiany w KN i KP
 12. Reforma oświaty i związane z nią zmiany w KN.
 13. Choroby zawodowe i problem ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą – teoria a praktyka.
 14. Kryteria oceny i samooceny ZSIP na podstawie ustaleń OIP.
 15. Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy – szkolenia w dziedzinie bhp oraz uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania określonych prac.
 16. Stan Higieniczno – Sanitarny Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych. Wskazówki praktyczne dla SIP.
 17. BHP podczas wyjść i wycieczek organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży.
 18. Czas pracy pracowników placówek oświatowych.
 19. Społeczna Inspekcja Pracy w szkole / placówce oświatowej.
 20. Pracownicze dylematy w czasie pandemii.
 21. Trudne rozmowy. Pracodawca, pracownik – SIP.
 22. Jak pomagać aby nie dać się wypalić zawodowo. Stres w dobie pandemii.
 23. Wypadki przy pracy – definicja, procedury, dokumentacja, postępowanie ( w tym omówienie wypadków z udziałem uczniów ).
 24. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.
 25. Kompetencje Rady Pedagogicznej.
 26. Plan Pracy Społecznego Inspektora Pracy.
 27. Statut szkoły / placówki oświatowej.
 28. Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania.
 29. Ochrona prawna nauczyciela.
 30. Prawa i obowiązki pracownika. Obowiązki pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 31. Wymagania sanitarne jakie powinny spełniać budynki oraz pomieszczenia placówek oświatowych.
 32. Ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska w Placówce Oświatowej.
 33. Mediacje w placówce oświatowej  ( jak rozmawiać, jak rozwiązywać spory i doprowadzać do załagodzenia konfliktu ).

Uwaga: Jeśli wśród proponowanych przez nas tematów nie ma tego, który Ciebie interesuje prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie proponowanego tematu szkolenia. Przygotujemy je specjalnie dla Ciebie .