Szkolenie okresowe – Służba bhp

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby przeprowadzane jest w formie kursu, seminarium połączonego z samokształceniem kierowanym lub w formie samokształcenia kierowanego.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy .

Program szkolenia:

 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  • zagrożenia wypadkowe,
  • hałas i drgania mechaniczne,
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
  • czynniki biologiczne,
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
  • pola elektromagnetyczne,
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
  • mikroklimat środowiska pracy,
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
 • nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
  • urządzenia zabezpieczające,
  • środki ochrony indywidualnej.
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów 4 (w tym komputerowych);
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka;
 • nowoczesne metody pracy służby BHP;
 • nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zapamiętaj ! Pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania tej służby mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 6 miesięcy od daty zatrudnienia. Szkolenia okresowe dla pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania tej służby powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.


W przypadku dodatkowych pytań lub dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowy szczecin@oupis.pl

Czas trwania:

32 godziny lekcyjne ( w tym 4 godziny ćwiczeń )

Istnieje również możliwość odbycia szkolenia w formie samokształcenia kierowanego lub w formie łączonej (8 godzin seminarium + 8 godzin samokształcenia kierowanego)

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia

Cena szkolenia*:

do uzgodnienia

Serdecznie zapraszamy !