Szkolenia dla nauczycieli – Rad Pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z proponowaną przez nas tematyką szkoleń. Szkolenia możemy przeprowadzić w formie stacjonarnej w Państwa placówce a także online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Jeśli wśród proponowanych szkoleń nie znaleźliście nic dla siebie zapraszamy do kontaktu. Zrealizujemy również szkolenie na wskazany przez Państwa temat.

Koszt szkolenia ustalamy indywidualnie z każdą placówką

Zachęcamy do śledzenia działu nadchodzących wydarzeń gdzie na bieżąco umieszczane są informację o planowanych szkoleniach.


Pragmatyka nauczycielska – Karta Nauczyciela czy Kodeks Pracy

Czas trwania: 3-4h

 1. Podstawy nawiązania stosunku pracy
 2. Rozwiązanie stosunku pracy
  • gwarancje nieznane kodeksowi pracy
 3. Postępowanie dyscyplinarne a zwolnienie dyscyplinarne
  • prawa pracownicze
  • prawo ucznia
 4. Czas pracy
 5. Awans zawodowy
 6. Urlopy, w tym urlop dla poratowania zdrowia
 7. Składniki wynagrodzenia

Pragmatyka nauczycielska związana z ruchem służbowym wynikająca z przepisów prawa

Czas trwania: 3-4h

 1. Formy zatrudniania nauczycieli
  • zasady zatrudniania nauczyciela stażysty;
  • zasady zatrudniania nauczyciela kontraktowego;
  • zasady zatrudniania na podstawie mianowania;
  • zatrudnianie nauczyciela mianowanego/dyplomowanego na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy;
  • zatrudnianie nauczyciela mianowanego/dyplomowanego na podstawie umowy okresowej;
  • przekształcenie umowy okresowej w umowę na czas nieokreślony lub stosunek pracy na podstawie mianowania;
  • przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
 2. Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji
 3. Warunki zatrudniania nauczycieli
 4. Uzupełnienie pensum
 5. Ograniczenie pensum
 6. Zatrudnienie w kilku szkołach/placówkach
 7. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
 8. Przeniesienie nauczyciela
 9. Wygaśnięcie stosunku pracy
 10. Rozwiązanie stosunku pracy
  • przyczyny;
  • okres wypowiedzenia;
  • stan nieczynny;
  • odprawy

Odpowiedzialność nauczyciela za realizację obowiązków wynikająca z zapisów prawa

Czas trwania: 2h

 1. Naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych – odpowiedzialność porządkowa
 2. Uchybienia godności zawodu nauczyciela – odpowiedzialność dyscyplinarna

Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego wynikająca z zapisów prawa

Czas trwania: 2h

 1. Procedura oceny pracy
 2. Procedura oceny dorobku zawodowego nauczyciela

Awans zawodowy – ( oddzielne szkolenie na każdy stopień )

Czas trwania: 2-3h

 1. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego
 2. Wymagania niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
 3. Plan rozwoju zawodowego
 4. Konstruowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
 5. Dokumentacja nauczyciela
 6. Przebieg Komisji kwalifikacyjnej / egzaminacyjnej
 7. Przerwanie / kontynuowanie stażu

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Czas trwania: 3h

 1. Funkcjonowanie rady pedagogicznej w świetle przepisów oświatowych
 2. Regulamin działania rady pedagogicznej jako akt prawa wewnątrzszkolnego
 3. Protokół zebrania rady pedagogicznej
 4. Kompetencje rady pedagogicznej wynikające z przepisów prawa
 5. Powołanie zadaniowych zespołów nauczycielskich
 6. Przykłady nadinterpretacji zapisów prawnych i związane z nimi wątpliwości członków rady pedagogicznej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole / placówce oświatowej

Czas trwania: 3 h

 1. Podstawa prawna
 2. Źródła Funduszu
 3. Uprawnieni do korzystania z Funduszu
 4. Badanie sytuacji socjalnej
 5. Formy pomocy
 6. Pożyczki mieszkaniowe
 7. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli
 8. Dylematy
 9. Przykładowy regulamin

Uprawnienia emerytalne / nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Czas trwania: 3 h

 1. Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym
 2. Emerytura z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze
 3. Emerytura nauczycielska
 4. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Urlop wypoczynkowy / urlop dla poratowania zdrowia / urlop uzupełniający

Czas trwania: 4 h

 1. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli w szkołach feryjnych
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli w szkołach nieferyjnych
 3. Urlop uzupełniający
 4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 5. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
 6. Urlop dla poratowania zdrowia
  • procedura wnioskowania o udzielenie urlopu
  • urlop zdrowotny a prawo do urlopu wypoczynkowego
  • wynagrodzenie nauczyciela podczas urlopu dla poratowania zdrowia
  • urlop dla poratowania zdrowia a możliwość wypowiedzenia stosunku pracy

Urlop wypoczynkowy / urlop dla poratowania zdrowia / urlop uzupełniający

Czas trwania: 4h

 1. TYGODNIOWY  CZAS  PRACY  NAUCZYCIELI,  w tym:
  • czynności i zajęcia w ramach ustalonego wynagrodzenia,
  • ustalony plan zajęć, który w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
  • obowiązki określone w ramach stosunku pracy dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ,
  • nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze.
 2. USTAWOWY KATALOG OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NAUCZYCIELA 
  • Standardowa lista obowiązkowych zadań nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole   dla dzieci i młodzieży, w tym:
   • prowadzenie zajęć określonych w arkuszu organizacji szkoły,
   • przydzielonych zgodnie z umówionym stanowiskiem i funkcją,
  • Inne zadania statutowe, w tym:
   • udział w organizacji i realizacji uroczystości, imprez lub wycieczek szkolnych,
   • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach i olimpiadach,
   • sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych i podczas wszystkich innych zajęć zorganizowanych dla uczniów,
   • współpraca z innymi nauczycielami,
   • praca w organach szkoły (radzie pedagogicznej, radzie szkoły),
   • praca w szkolnych komisjach i zespołach nauczycielskich,
   • pełnienie dodatkowych  funkcji w szkole,
   • współpraca z rodzicami,
   • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji.
 3. PRZYGOTOWYWANIE SIĘ  DO ZAJĘĆ,  SAMOKSZTAŁCENIE,  DOSKONALENIE ZAWODOWE
  • Czynności planistyczne i organizacyjne.
  • Przygotowywanie się do zajęć.
  • Sprawdzanie i analiza  osiągnięć uczniów.
  • Doskonalenie zawodowe.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW

Strona w rozbudowie – już wkrótce pojawią się kolejne tematy szkoleń. Aby zapoznać się z pełną ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie prośby o przesłanie tematyki na adres mailowy: szczecin@oupis.pl