Szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne ogólne ( instruktaż ogólny )

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również: osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy ( w tym: studenci na praktykach i uczniowie zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu ) przed dopuszczeniem ich do pracy. Celem instruktażu ogólnego jest umożliwienie uczestnikom zapoznania się z podstawowymi przepisami z zakresu BHP o charakterze ogólnym (zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy), także z przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przypominamy: Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.


Zgłoszenia na szkolenie wstępne ogólne przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowo szczecin@oupis.pl

Czas trwania: 3h lekcyjne

Miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Cena szkolenia: ustalana indywidualnie

Serdecznie zapraszamy !


Ramowy program szkolenia:

szkolenie wstępne ogólne ramowy program