Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ZNP w Szczecinie


Klauzule informacyjne


Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Z Administratorem można skontaktować się listownie:

al. Papieża Jana Pawła II 2, 70-413 Szczecin,

e-mailowo: szczecin@oupis.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie placówki

oraz na www.szczecin.oupis.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.

3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.


  Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług placówki

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

   Z Administratorem można skontaktować się listownie:

   al. Papieża Jana Pawła II 2, 70-413 Szczecin,

   e-mailowo: szczecin@oupis.pl.

   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie placówki

   oraz na www.szczecin.oupis.pl

   2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

   a) prowadzenia kształcenia ustawicznego przez administratora oraz prowadzenia szkoleń umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w szczególności art. 117, przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w szczególności § 23, § 24; a także przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

   b) realizacji obowiązku prawnego jakim jest prowadzenie obowiązkowej dokumentacji kształcenia m. in. w postaci dziennika zajęć oraz ewidencji wydanych zaświadczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z § 25 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

   c) potwierdzenia przeprowadzenia kursów oraz szkoleń poprzez wydawanie odpowiednich zaświadczeń ze zrealizowanych szkoleń oraz kursów na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z § 11 ust. 2, § 13 ust. 2, § 15 ust. 2, § 20 ust. 1 oraz § 23 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym § 12 ust. 1 i 2, załącznik nr 2, § 13, § 14, § 16 ust. 1-4 oraz załącznik nr 3, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

   d) prawidłowego naliczania opłat za korzystanie z usług świadczonych przez administratora, w tym naliczania zniżek za członkostwo w Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie art. 6 ust. 2 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lut. a RODO;

   3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy oraz zleceniobiorcy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

   4.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to ochrona roszczeń administratora, prawidłowe naliczanie opłat za swoje usługi, w tym naliczanie zniżek oraz możliwość realizacji przez administratora zleconych mu zadań.

   5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych, a także do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją danej usługi.

   6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

   8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   9. W przypadku korzystania z usług kształcenia ustawicznego świadczonych przez administratora podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, lecz jest dobrowolne.W przypadku korzystania z usług dodatkowych szkoleń świadczonych przez administratora oraz naliczenia zniżki dla członków ZNP, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje odmową świadczenia usług przez administratora lub odmową naliczenia zniżki.