I pomoc

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować czyjeś życie. Dlatego też bardzo ważne jest aby każdy z nas posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Prowadzone przez nas szkolenia skierowane są zarówno do osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z udzielaniem pierwszej pomocy ale również do tych , które chcą uaktualnić swoją wiedzę a także jeszcze raz przećwiczyć nabyte umiejętności praktyczne.

Pamiętajmy !!! Większość z nas jest specjalistami w całkiem innej dziedzinie niż ratownictwo medyczne i na co dzień nie korzystamy z wiedzy dot. zasad udzielania pierwszej pomocy – dlatego też gorąco zachęcamy do częstego i systematycznego uaktualniania swojej wiedzy a także umiejętności.

Nasze odpowiedzialne podejście do tematu udzielania pierwszej pomocy będzie miało ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich a także zwiększenia szansy na uratowanie czyjegoś zdrowia i życia.


Szkolenia organizowane przez nasz ośrodek przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio modyfikowane i dostosowane do danej grupy zawodowej i zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Oferowane przez nas szkolenia zawsze prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


W przypadku dodatkowych pytań lub dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowy szczecin@oupis.pl

Czas trwania:

Szkolenie podstawowe : 5 godzin lekcyjnych

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia | w przypadku grupy zorganizowanej szkolenia przeprowadzane są w siedzibie zamawiającego |

Cena szkolenia*:

60 zł brutto / os. ( przy grupie 20 osobowej )

* cena dotyczy pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przypadku pozostałych osób cena ustalana jest indywidualnie

Uwaga ! Istnieje także możliwość zorganizowania tematycznych szkoleń z zakresu udzielania I pomocy np.:

  • Pierwsza pomoc w wstrząsie anafilaktycznym
  • Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu

Serdecznie zapraszamy !


PIERWSZA POMOC W ZAKŁADZIE PRACY

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy t.j.

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;

2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.


Art. 2071. Kodeksu Pracy

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

     3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§ 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

1) imię i nazwisko,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.


Art. 2091.  KP

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania  pożarów i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.


PIERWSZA POMOC W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

pkt. 9) § 21 otrzymuje brzmienie :

„§21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.”


PIERWSZA POMOC W ŻŁOBKU ORAZ KLUBIE DZIECIĘCYM

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi do lat 3 | t.j.

Art. 18a.

1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

  1. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Odpowiedzialność pracodawcy za brak przeprowadzenia szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

Art. 283 par. 3 Kodeksu pracy stanowi:
„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innym osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”