Szkolenie okresowe – stanowiska robotnicze

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzane jest w formie Instruktażu.

Cel szkolenia:

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Program szkolenia:

  • regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
  • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

Zapamiętaj ! Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia. Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok.


W przypadku dodatkowych pytań lub dokonania zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 91 434 23 44 , 508 097 653 lub mailowy szczecin@oupis.pl

Czas trwania:

8 godzin lekcyjnych

Miejsce szkolenia:

do uzgodnienia | w przypadku grupy zorganizowanej szkolenia przeprowadzane są w siedzibie zamawiającego |

Cena szkolenia*:

40 zł brutto / os.

* cena dotyczy pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych, w przypadku pozostałych osób cena ustalana jest indywidualnie

Serdecznie zapraszamy !