BHP

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Szczecinie od kilkunastu lat przeprowadza szkolenia oraz świadczy usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zatrudniamy wykwalifikowanych wykładowców – specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje a przede wszystkim doświadczenie zawodowe. Z naszych usług korzystają nie tylko Placówki Oświatowe ale także Jednostki Wojskowe, Urzędy i Instytucje Państwowe, Firmy z sektora prywatnego a także klienci indywidualni.

Nam możesz zaufać ! Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci sprostać wszelkim obowiązkom z zakresu BHP


Pracodawco zapamiętaj !

Ponosisz odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakładzie pracy.

Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP]

§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP]

§  2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 2. zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
 3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny prac oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 7. zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pamiętaj !

Masz również obowiązek przekazać pracownikom informacje o:

 • zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1,
 • pracownikach wyznaczonych do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Pracodawco pamiętaj – Twoim obowiązkiem jest również przeprowadzenie odpowiednich wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP.

UWAGA ! Nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez wymaganego szkolenia w zakresie BHP.

Obowiązki w dziedzinie bhp w zakresie dostarczania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Jesteś zobowiązany do:

 • dostarczania pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności, zabezpieczających prze działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowania go o sposobach posługiwania się nimi,
 • dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach:
  • Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bhp ( art. 2377 § 1 Kp ).

UWAGA ! Nie możesz dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Obowiązki w zakresie wykonywania pracy przez pracownika

Jesteś zobowiązany do zaznajomienia pracowników z przepisami i zasadami bhp, dotyczącymi wykonywania przez nich prac. Obowiązany jesteś również wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki, dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

Obowiązki w zakresie oceny ryzyka zawodowego

Pracodawco ! Masz obowiązek:

 • ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami ( art. 226 Kp).

Badania i pomiary

Do Twoich obowiązków należy:

 • przeprowadzenie na Twój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów
 • udostępnianie ich pracownikom (art. 227 § 1 pkt 2 Kp).

Badania lekarskie

Pracodawco ! Masz obowiązek:

 • poddawać pracowników badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym
 • przestrzegać zakazu dopuszczania do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do prazy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 Kp).

Posiłki i napoje

Zobowiązany jesteś zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie,
odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 Kp).

Wypadki przy pracy

Zobowiązany jesteś do systematycznego analizowania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze (art. 236 Kp).

Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia

Zobowiązany jesteś przestrzegać zakazu zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Zakaz zatrudniania przy wymienionych pracach dotyczy również pracowników młodocianych.


Pracodawco! Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musisz realizować niezależnie od swojej sytuacji finansowej.

Zła sytuacja materialna nie zwalnia z obowiązku dbania o bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie ponosisz sam jako pracodawca.

Art. 283 par. 3 Kodeksu pracy stanowi:
„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innym osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.”

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Podstawy prawne:

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Obowiązki dla Ciebie jako pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określają również akty wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w Kodeksie pracy, np.:


– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).