Polityka prywatności

Drogi użytkowniku !

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł/a się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Szczecinie.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze stron internetowych https://szczecin.oupis.pl.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Związku Nauczycielstwa Polskiego, z siedzibą w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 2, Szczecin, 70-413 Szczecin, REGON: 321309536 oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG – Filia OUPiS w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, Aleja Papieża Jana Pawła II 2, Szczecin, 70-413 Szczecin, REGON: 001081029-00476, łącznie zwanymi dalej: „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem:

pisemny – al. Papieża Jana Pawła II 2, 70-413 Szczecin,

e-mailowy: szczecin@oupis.pl

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.


Zakres, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez Administratora dane osobowe obejmują ogólne informacje kontaktowe i osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko (nazwa firmy), adres e-mail, numer telefonu.

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i realizacji umów przez Administratora z Użytkownikami;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu podjęcia kontaktu na wyraźną prośbę Użytkownika oraz w celu wyegzekwowania praw lub dochodzenia roszczeń przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi, a także w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania Newsletteru.


  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.


  Okres przetwarzania danych

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, tj. przez okres obowiązywania zawartej z Administratorem umowy, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tj. skontaktowanie się z Użytkownikiem na jego wyraźną prośbę, wyegzekwowanie praw lub dochodzenie roszczeń przysługujących Administratorowi przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi).


  Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc.). W takim przypadku Administrator, zgodnie z wymogami RODO, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika.


  Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Użytkownikowi przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia Państwa danych;
  5. prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Ponadto, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.


  Brak profilowania

  Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.


  Postanowienia końcowe

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą na Twoją wyraźną prośbę oraz brak możliwości zawarcia i realizacji umów przez Administratora.

  Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

  Na naszej stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.